Algemene Voorwaarden
Ik Ben Aanwezig

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ik Ben Aanwezig: de eenmanszaak Ik Ben Aanwezig met handelsnaam Ik Ben Aanwezig, gevestigd en kantoorhoudend aan de Hessenberg 2, 6511 BT te Nijmegen geregistreerd in het handelsregister onder nummer 59479515 en BTW nr NL.16.42.46.010.B01.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de hoedanigheid van gebruiker van de door of namens Ik Ben Aanwezig geleverde diensten of zaken.
 3. Ticketshop: het door Ik Ben Aanwezig ontwikkelde (online) systeem voor de aankoop, behandeling, verwerking en afwikkeling van Tickets, inclusief updates van dit systeem;
 4. Overeenkomst: de tussen de Opdrachtgever en Ik Ben Aanwezig gesloten overeenkomst ter zake het gebruik van de Ticketshop, schriftelijk dan wel per email door bevoegde personen van beiden partijen.
 5. Algemene Voorwaarden: de op de Overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Ik Ben Aanwezig, ten aanzien waarvan Opdrachtgever verklaart deze te hebben ontvangen, gelezen en aanvaard;
 6. Ticket(s): het toegangsbewijs van een door, of namens Opdrachtgever georganiseerd evenement dat door Opdrachtgever aan Gebruiker via de Ticketshop wordt verkocht;
 7. Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die onder gebruikmaking van de Ticketshop een Ticket koopt van Opdrachtgever voor een, door of namens Opdrachtgever georganiseerd evenement;
 8. Mollie: de Payment Service Provider (PSP), kantoorhoudend aan de Keizersgracht 313, te Amsterdam, voorziet Ik Ben Aanwezig van betaalmogelijkheden

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Ik Ben Aanwezig en een Opdrachtgever waarop Ik Ben Aanwezig deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ik Ben Aanwezig, voor de uitvoering waarvan derden door of namens Ik Ben Aanwezig dienen te worden betrokken.

3. Ticketshop

 1. Ik Ben Aanwezig biedt de Opdrachtgever de mogelijkheid gebruik te maken van de Ticketshop voor de verkoop van Tickets, in de ruimste zin van het woord, aan Gebruikers voor door de Opdrachtgever te organiseren evenementen, in de ruimste zin van het woord.
 2. Ik Ben Aanwezig verleent de Opdrachtgever toegang tot het gebruik van de Ticketshop indien en voor zover dit voor het uitvoeren van de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen noodzakelijk is.
 3. De Ticketshop wordt – mede met het oog op een maximalisatie van te verkopen Tickets – door en voor rekening van Ik Ben Aanwezig beheerd, onderhouden en zo nodig hersteld overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 4. Ik Ben Aanwezig stelt de Opdrachtgever in voorkomend geval – uit eigen beweging en indien redelijkerwijze mogelijk onder dezelfde voorwaarden nieuwe versies van de Ticketshop ter beschikking.
 5. Koop en verkoop van het Ticket verloopt via de Ticketshop, waarbij de Gebruiker optreedt als koper en de Opdrachtgever als verkoper van het Ticket. Ik Ben Aanwezig is in deze transactie uitdrukkelijk geen partij. Er komt derhalve geen overeenkomst tot stand tussen Ik Ben Aanwezig en een Gebruiker.

4. Betalingen Tickets

 1. Niettegenstaande artikel 4.5 geschieden alle betalingen door de Gebruiker in verband met de verkoop van Tickets via de Ticketshop – op grond van een door het aangaan van de Overeenkomst gegeven daartoe strekkende machtiging van de Opdrachtgever aan Ik Ben Aanwezig – op de bankrekening van Mollie.
 2. De door Gebruikers gedane en door de Mollie ontvangen betalingen als bedoeld in artikel 4.1 worden – onder inhouding van de met de Opdrachtgever overeengekomen vergoeding als bedoeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden op verzoek van de Opdrachtgever door Mollie binnen vijf werkdagen na afloop van het door Opdrachtgever georganiseerde evenement doorgestort op een door Opdrachtgever aan te geven (bank)rekening.
 3. Opdrachtgever garandeert jegens Ik Ben Aanwezig dat de juridische relatie tussen Opdrachtgever en Gebruiker uitdrukkelijk toestaat dat Ik Ben Aanwezig betalingen van Gebruikers ter zake Tickets via de bankrekening van Mollie kan en mag ontvangen. Opdrachtgever heeft de verplichting een (potentiële) Gebruiker op rechtsgeldige en afdoende wijze te informeren over de wijze waarop Gebruiker – via de Ticketshop en Mollie – betalingen verricht aan de Opdrachtgever, zonder dat er enige contractuele relatie ontstaat tussen Ik Ben Aanwezig en/of Mollie enerzijds en de Gebruiker anderzijds.

5. Tarieven en betaling

Ik Ben Aanwezig brengt de Opdrachtgever de navolgende kosten in rekening:

 1. kosten per via de Ticketshop verkocht Ticket;
 2. kosten voor het gebruik van door of namens Ik Ben Aanwezig ter beschikking gestelde systemen, waaronder de Ticketshop, en andere (offline) software;
 3. kosten voor extra diensten.
 4. De tarieven worden met de Opdrachtgever in de Overeenkomst nader bepaald.
 5. Tarieven zijn inclusief BTW uitsluitend voor wat betreft de vergoeding per Ticket als bedoeld in artikel 6.1 sub a) van de Algemene Voorwaarden en exclusief BTW wat betreft het gebruik van bijvoorbeeld hardware en overige diensten van Ik Ben Aanwezig, alsmede eventuele bijkomende kosten, ook indien dit onvoorziene kosten betreft.
 6. Ik Ben Aanwezig heeft het recht de tarieven – indien daartoe aanleiding is – tussentijds aan te passen. Met een redelijke aanpassing van de tarieven verklaart de Opdrachtgever zich op voorhand akkoord.
 7. Geen enkele kostenverhogende gebeurtenis die mogelijkerwijze plaatsheeft in de relatie tussen Opdrachtgever en Gebruiker kan op Ik Ben Aanwezig of Mollie worden afgewenteld.
 8. Betaling van de door Ik Ben Aanwezig aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte tarieven geschiedt op de wijze zoals beschreven in artikel 4.2 van deze algemene voorwaarden. Indien verrekening geheel dan wel gedeeltelijk niet mogelijk is, zal Ik Ben Aanwezig de Opdrachtgever hieromtrent informeren. De Opdrachtgever is alsdan gehouden het openstaande bedrag aan tarieven terstond te voldoen.
 9. In rekening gebrachte tarieven zijn uitdrukkelijk verschuldigd indien Opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, besluit de kosten van het toegangsbewijs geheel of gedeeltelijk aan de Gebruiker te restitueren.

6. Rapportage

 1. Ik Ben Aanwezig heeft de verplichting jegens de Opdrachtgever om desgevraagd inzicht te verschaffen met betrekking tot volume en status van de verkoop van Tickets tussen Gebruiker en Opdrachtgever.
 2. Ik Ben Aanwezig maakt voor de Opdrachtgever elke afzonderlijke transactie tussen Gebruiker en de Opdrachtgever desgevraagd inzichtelijk.
 3. Eventuele facturen, rapportages, mededelingen en andere communicatie tussen partijen geschiedt digitaal, via email en/of publicatie op een al dan niet beveiligd gedeelte van de website van Ik Ben Aanwezig.

7. Privacy en persoonsgegevens

 1. De Opdrachtgever draagt de verplichting de Gebruiker te informeren over de regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en privacy in de ruimste zin van het woord.
 2. Ik Ben Aanwezig is gehouden de persoonsgegevens en voorkeuren van de Gebruiker, voor zover de Gebruiker hiervoor overeenkomstig de hiervoor geldende regels toestemming heeft gegeven, ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de wijze waarop Opdrachtgever omgaat met de verkregen persoonsgegevens. Ik Ben Aanwezig is nimmer aansprakelijk bij een eventueel misbruik van deze gegevens.
 4. Ik Ben Aanwezig maakt in beginsel geen gebruik van eventueel verkregen persoonsgegevens van de Gebruiker.
 5. De gegevens die worden gewonnen / verzameld / beoordeeld door onze app Qontrast – d.m.v. camera, locatiebepaling of andere privacygevoelige onderdelen – worden enkel gebruikt ter controle van de geldigheid van toegangstickets van evenementen en voor het generen van statistieken voor vaste klanten. De gegevens worden op geen enkel moment verstrekt aan derden of gebruikt voor gewin binnen de organisatie.

8. Verstrekken (bedrijfs)gegevens

 1. De Opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die naar het oordeel van Ik Ben Aanwezig noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht en het optimaal functioneren van de Ticketshop per ommegaande aan Ik Ben Aanwezig ter beschikking te stellen op een door Ik Ben Aanwezig aan te geven wijze.

9. Intellectuele eigendom

 1. Zowel Ik Ben Aanwezig als de Opdrachtgever behouden alle rechten van intellectuele eigendom op de werken die zij inbrengen en/of gebruikt worden en/of ter beschikking gesteld worden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Behoudens uitdrukkelijke anders schriftelijk tussen partijen overeengekomen, vindt geen overdracht van intellectuele eigendom plaats op basis van deze algemene voorwaarden dan wel uit hoofde van de Overeenkomst.

10. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Ik Ben Aanwezig voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Ik Ben Aanwezig op eerste verzoek indien Ik Ben Aanwezig wordt aangesproken, in welke zin dan ook, door of namens een Gebruiker met betrekking tot de inhoud en/of de al dan niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst(en) die Opdrachtgever en Gebruiker met elkaar hebben gesloten, bijvoorbeeld in het geval van afgelastingen, alsmede de daarmee samenhangende communicatie van Opdrachtgever naar Gebruiker, dan wel iedere andere mogelijke vorm van tekortkoming en/of onrechtmatig handelen van Opdrachtgever jegens Gebruiker.
 3. Ik Ben Aanwezig is gerechtigd alle in- en buiten rechte door haar gemaakte kosten in verband met tussen Gebruiker en Opdrachtgever gerezen juridische en/of financiële geschillen, te verhalen op de Opdrachtgever.

11. Aansprakelijkheid

 1. Partijen zijn slechts aansprakelijk voor zover dit uit de Overeenkomst dan wel uit deze algemene voorwaarden blijkt.
 2. Aansprakelijkheid van Ik Ben Aanwezig wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts dan indien de Opdrachtgever Ik Ben Aanwezig zo spoedig mogelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij tevens een redelijk termijn wordt gesteld ter zuivering van de tekortkoming en indien Ik Ben Aanwezig ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. Één en ander laat rechten van de Opdrachtgever uit hoofde van artikel 13.1 onverlet.
 3. Ik Ben Aanwezig is niet aansprakelijk ter zake schade van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook, wegens terugboekingen en/of reclamaties – vanwege welke oorzaak dan ook – van Gebruikers. De hieruit direct of indirect voortvloeiende schade wordt gedragen door Opdrachtgever. Ik Ben Aanwezig is gerechtigd terugboekingen en/of reclamaties te verrekenen met Opdrachtgever met andere via Ik Ben Aanwezig en Mollie lopende betalingen van Gebruikers.
 4. Ik Ben Aanwezig is uitsluitend jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst en/of overige contractuele verplichtingen, voor zover deze schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van Ik Ben Aanwezig of van derden van wie Ik Ben Aanwezig zich bedient.
 5. Ik Ben Aanwezig is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook, waaronder mede begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Ik Ben Aanwezig is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van storingen of onderhoud van door haar gebruikte computers c.q. (elektronische) systemen.
 7. Ik Ben Aanwezig is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van door Gebruikers of derden vervalste Tickets dan wel andersoortig misbruik- of onrechtmatig gebruik van Tickets door Gebruikers of derden.
 8. De aansprakelijkheid van Ik Ben Aanwezig is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroep/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Ik Ben Aanwezig in het betreffende incident wordt uitgekeerd. Voor zover uitkering achterwege blijft, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid via Ik Ben Aanwezig beperkt tot een maximum bedrag van € 250.000,- per incident per kalenderjaar.
 9. Bovengenoemd aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mede bedongen ten behoeve van de door Ik Ben Aanwezig ingeschakelde derden, die op deze aansprakelijkheidsbeperking derhalve een beroep kunnen doen.

12. Beëindiging

 1. één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, ontbinding of liquidatie plaatsvindt, de ondernemingsactiviteiten worden beëindigd of naar het buitenland worden verplaatst, of de crediteuren onderhands akkoord wordt aangeboden dan wel op andere wijze sanering van schulden wordt bewerkstelligd;
 2. één der partijen na schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende brief gedurende meer dan zeven dagen in gebreke blijft haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen;
 3. de Opdrachtgever de Ticketshop gebruikt voor een ander doel dan waarvoor Ik Ben Aanwezig de Ticketshop overeenkomstig de gemaakte afspraken aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld;de Opdrachtgever eigenhandig dan wel met behulp van derden en op welke wijze dan ook tracht wijzigingen in de Ticketshop aan te brengen;
 4. de Ticketshop direct of indirect door Opdrachtgever wordt gebruikt om door haar overeenkomsten met Gebruikers te sluiten die door inhoud of strekking in strijd zijn met de wet, de goede zede of openbare orde, dan wel overeenkomsten die door inhoud of strekking als aanstootgevend of frauduleus worden gekwalificeerd, hetgeen bij uitsluiting naar het ter beoordelen van Ik Ben Aanwezig.

13. Annulering of afgelasting

 1. Opdrachtgever behoudt zich het recht om een evenement af te gelasten zonder opgaaf van reden aan Ik Ben Aanwezig. Opdrachtgever commiteert zich wel ten alle tijden dit tijdig aan de Gebruiker te melden op de diverse beschkbare media en de Gebruiker duidelijk te melden wat de gevolgen hier van zijn.
 2. Afgelasting van het door of namens Opdrachtgever georganiseerde evenement blijft altijd voor Opdrachtgever haar risico, en in geen geval zonder uitzondering voor Ik Ben Aanwezig. In overleg met Opdrachtgever kan Ik Ben Aanwezig assisteren in het terugstorten van reeds ontvangen ticketgelden. De kosten per terugboeking worden vooraf gespecificeerd in een getekende samenwerkingsovereenkomst.
 3. De service- en transactiekosten die door de Gebruiker zijn betaald, worden alleen teruggestort wanneer deze voor rekening komen van Opdrachtgever. Uitzonderingen worden altijd vooraf vastgelegd in een gebruikersovereenkomst.

14. Overmacht

 1. In een situatie van overmacht, waarvan onder andere sprake is indien een niet-nakoming van één der partijen niet aan haar kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van die partij noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, indien bedoelde periode van overmacht langer duurt dan 14 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. In de volgende gevallen komen partijen overeen dat in ieder geval sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 14.1:
 3. in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties – anders dan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Ik Ben Aanwezig – wegens het tenietgaan, op welke wijze dan ook, van door Ik Ben Aanwezig gebruikte servers, back-ups en andere apparatuur, alsmede storingen in telefoon- en internetverkeer;
 4. in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties zijdens Ik Ben Aanwezig als gevolg van acties van sabotage – al dan niet met terroristisch oogmerk – van derden, waaronder acties van zogenaamde ‘hackers’ en/of ‘crackers’.

15. Forumkeuze

 1. De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Ik Ben Aanwezig is onderworpen aan Nederlands recht. De Rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Opdrachtgever en Ik Ben Aanwezig kennis te nemen, met dien verstande dat Ik Ben Aanwezig bevoegd blijft de Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de Opdrachtgever en Ik Ben Aanwezig kennis te nemen.