Algemene voorwaarden – Ik Ben Aanwezig

Versie januari 2021

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Ik Ben Aanwezig: de eenmanszaak Ik Ben Aanwezig (“Ik Ben Aanwezig ”) statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Hessenberg 2, 6511 BT te Nijmegen;

– Opdrachtgever: de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de hoedanigheid van gebruiker van de door of namens Ik Ben Aanwezig geleverde diensten of zaken;

– Ticketshop: het door Ik Ben Aanwezig ontwikkelde (online) systeem voor de aankoop, behandeling, verwerking en afwikkeling van Tickets, inclusief updates van dit systeem;

– Overeenkomst: iedere tussen Opdrachtgever en Ik Ben Aanwezig gesloten schriftelijke overeenkomst ter zake het gebruik van de Ticketshop alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

– Opdracht: de door Opdrachtgever gegeven opdracht aan Ik Ben Aanwezig ter zake het gebruik van de Ticketshop;

– Algemene Voorwaarden: de op de Opdracht en/of de Overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Ik Ben Aanwezig, ten aanzien waarvan Opdrachtgever verklaart deze te hebben ontvangen, gelezen en aanvaard;

– Ticket(s): het toegangsbewijs van een door of namens Opdrachtgever georganiseerd evenement dat door Opdrachtgever aan Gebruiker via de Ticketshop wordt verkocht;

– Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die onder gebruikmaking van de Ticketshop een Ticket koopt van Opdrachtgever voor een door of namens Opdrachtgever georganiseerd evenement;

– Partijen: Ik Ben Aanwezig en Opdrachtgever, ieder afzonderlijk te noemen Partij.

– Mollie: De Stichting Mollie Payments, kantoorhoudend aan de Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam. De Stichting Mollie Payments ontvangt en beheert de namens de Ik Ben Aanwezig ontvangen gelden. De Stichting Mollie Payments is als derdengelden entiteit gelieerd aan Mollie B.V. en wordt derhalve door De Nederlandsche Bank in haar toezicht betrokken;

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn onvoorwaardelijk en exclusief van toepassing op alle offertes uitgebracht door en overeenkomsten gesloten met Ik Ben Aanwezig. Partijen kunnen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail van deze algemene voorwaarden afwijken.

2.2

Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dit is slechts anders indien schriftelijk of per e-mail tussen partijen is overeengekomen dat de algemene voorwaarden van Opdrachtgever met uitsluiting van die van Ik Ben Aanwezig op de gesloten Overeenkomst van toepassing zijn. Een enkele bepaling in de algemene voorwaarden van Opdrachtgever dat zijn of haar voorwaarden van toepassing zijn is daartoe niet voldoende.

Artikel 3 - Offertes, totstandkoming en wijziging

3.1

Alle aanbiedingen van Ik Ben Aanwezig zijn vrijblijvend en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging om in onderhandeling te treden over de totstandkoming van een Overeenkomst. Een aanbieding blijft geldig gedurende de in de offerte of mondelinge aanbieding genoemde termijn. Na ommekomst van deze termijn kunnen aan een dergelijke aanbieding geen rechten meer worden ontleend. Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat Ik Ben Aanwezig de aan haar verleende opdracht schriftelijk of per e-mail aan Opdrachtgever heeft bevestigd danwel op het moment dat Ik Ben Aanwezig met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang heeft gemaakt.

Tot die tijd is Ik Ben Aanwezig zonder meer gerechtigd om een aanbod te herroepen en een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren. In zo’n geval is Ik Ben Aanwezig niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van Opdrachtgever.

3.2

Wijzigingen van een gesloten Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of per e-mail door Ik Ben Aanwezig zijn bevestigd. Dit geldt zowel voor inhoudelijke wijzigingen aangaande de te leveren diensten als ook ter zake prijswijzigingen.

3.3

Ik Ben Aanwezig heeft het recht om de overeengekomen prijs van een te leveren dienst voorafgaand aan de levering te verhogen indien er zich in de periode tussen het sluiten der Overeenkomst en de feitelijke (af)levering wijzigingen mochten voordoen. In dat geval heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om de order of opdracht binnen 48 uren na mededeling van de prijswijziging te annuleren. Maakt Opdrachtgever van deze mogelijkheid tot annuleren geen gebruik, stemt Opdrachtgever (stilzwijgend) in met de prijswijziging.

3.4

Afbeeldingen en beschrijvingen in catalogi, folder- en ander promotiemateriaal alsmede beschrijvende gegevens, etc. zijn slechts indicatief en binden Ik Ben Aanwezig niet. Kennelijke vergissingen of fouten in prijsopgaven alsmede geringe afwijkingen van de geleverde producten ten opzichte van de weergegeven aanbiedingen, binden Ik Ben Aanwezig niet en geven Opdrachtgever geen aanspraak op ontbinding en/of schadevergoeding.

Artikel 4 - Prijzen en betaling

4.1

Opdrachtgever is voor uitvoering van de overeengekomen diensten de in de opdrachtbevestiging dan wel Overeenkomst opgenomen prijzen verschuldigd. Alle door Ik Ben Aanwezig gehanteerde prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW), met uitzondering van de vergoeding per verkocht Ticket.

4.2

Opdrachtgever geeft op voorhand toestemming voor verrekening van de bedragen die hij verschuldigd is aan Ik Ben Aanwezig met de door Mollie (namens Ik Ben Aanwezig) ontvangen bedragen van elke Gebruiker zodat Ik Ben Aanwezig gerechtigd is over te gaan tot verrekening. Na verrekening worden de ontvangen bedragen via Mollie op de eerste dinsdag na afloop van het door Opdrachtgever georganiseerde evenement doorgestort op de bankrekening van Opdrachtgever, evenals de opgebouwde ticketgelden.

4.3

Reclameringen die zien op de hoogte van het verrekende bedrag en/of de kwaliteit van de geleverde dienst(en) dienen uiterlijk binnen 30 dagen na de uitbetaling van het restant na verrekening aan Opdrachtgever te geschieden, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht te hebben ingestemd met (de juistheid van) het verrekende bedrag.

4.4

Tegenover de Opdrachtgever strekt een uittreksel uit de administratie van Ik Ben Aanwezig tot volledig bewijs, behoudens door de Opdrachtgever geleverd tegenbewijs. Ik Ben Aanwezig hoeft haar administratie niet langer te bewaren dan de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 5 - Ticketshop

5.1

Ik Ben Aanwezig heeft de Ticketshop ontwikkeld en stelt deze ter beschikking aan Opdrachtgever ten behoeve van de verkoop van Tickets aan Gebruikers. Ik Ben Aanwezig treedt daarbij op als bemiddelaar in de zin van artikel 7:425 Burgerlijk Wetboek. Ik Ben Aanwezig maakt uitdrukkelijk geen deel uit van overeenkomsten die tot stand komen door toedoen van Ik Ben Aanwezig tussen Opdrachtgever en Gebruikers. Ik Ben Aanwezig verschaft na totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Gebruiker aan Gebruiker een of meerdere Tickets, afhankelijk van de overeenkomst.

5.2

Ik Ben Aanwezig verleent de Opdrachtgever toegang tot het gebruik van de Ticketshop indien en voor zover dit voor het uitvoeren van de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen noodzakelijk is.

5.3

Ik Ben Aanwezig kan Opdrachtgever nieuwe, verbeterde versies van de Ticketshop gedurende de looptijd van de Overeenkomst ter beschikking stellen, doch dit is een keuze van Ik Ben Aanwezig en geen recht van Opdrachtgever.

5.4

Aflevering van diensten vindt in beginsel plaats binnen de overeengekomen termijn. Een door Ik Ben Aanwezig gehanteerde leveringstermijn is te allen tijde indicatief en kan niet worden aangemerkt als een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Ik Ben Aanwezig zal eerst in gebreke en verzuim zijn nadat zij schriftelijk door Opdrachtgever in gebreke is gesteld en deze haar een redelijke termijn voor de nakoming heeft gesteld en nakoming binnen deze redelijke termijn uitblijft.

Artikel 6 - Informatieverplichting gedurende Overeenkomst

6.1

Na schriftelijk daartoe te zijn verzocht door Opdrachtgever is Ik Ben Aanwezig binnen redelijke grenzen gehouden een overzicht te verstrekken van alle verkochte Tickets en alle in behandeling zijnde aanvragen van Gebruikers. Indien Opdrachtgever hierom schriftelijk verzoekt, zal Ik Ben Aanwezig eveneens inzage geven in elke afzonderlijke transactie.

6.2

Alle communicatie tussen partijen geschiedt via de digitale weg derhalve via e-mail of via het beveiligde gedeelte van de website van Ik Ben Aanwezig.

Artikel 7 - Privacy en persoonsgegevens

7.1

De Opdrachtgever draagt de verplichting de Gebruiker te informeren over de regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en privacy in de ruimste zin van het woord en vrijwaart Ik Ben Aanwezig voor eventuele aanspraken van Gebruiker hieromtrent.

7.2

Ik Ben Aanwezig is bevoegd de persoonsgegevens en voorkeuren van de Gebruiker, voor zover de Gebruiker hiervoor overeenkomstig de hiervoor geldende regels toestemming heeft gegeven, ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever.

7.3

Ik Ben Aanwezig spant zich binnen redelijke grenzen in haar systemen te beveiligen tegen verlies, diefstal en/of onrechtmatig gebruik van privacy- en persoonsgegevens. Ik Ben Aanwezig draagt zorg voor het zo goed mogelijk beveiligen van de privacy- en persoonsgegevens als binnen haar macht en kunde ligt. Ik Ben Aanwezig is niet aansprakelijk voor onrechtmatige inbreuken van derden ten aanzien van deze gegevens. Opdrachtgever vrijwaart Ik Ben Aanwezig voor eventuele aanspraken van de Gebruiker met betrekking tot dergelijke onrechtmatige inbreuken van derden.

Artikel 8 - Intellectuele eigendom

8.1

Het auteursrecht, handelsnaam, beeldmerk en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de Ticketshop (incl. standaardaanpassingen en nieuwe versies, als ook aanpassingen die op verzoek of specificatie van Opdrachtgever zijn doorgevoerd), databases, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan Ik Ben Aanwezig. Niets in de Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.

Artikel 9 - Vrijwaring

9.1

Opdrachtgever vrijwaart Ik Ben Aanwezig voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

9.2

Opdrachtgever vrijwaart Ik Ben Aanwezig op eerste verzoek indien Ik Ben Aanwezig wordt aangesproken, in welke zin dan ook, door of namens een Gebruiker met betrekking tot de inhoud en/of de al dan niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst(en) die Opdrachtgever en Gebruiker met elkaar hebben gesloten, bijvoorbeeld in het geval van afgelastingen, alsmede de daarmee samenhangende communicatie van Opdrachtgever naar Gebruiker, dan wel iedere andere mogelijke vorm van tekortkoming en/of onrechtmatig handelen van Opdrachtgever jegens Gebruiker.

9.3

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Ik Ben Aanwezig in- en buiten rechte gemaakte kosten in verband met tussen Gebruiker en Opdrachtgever gerezen geschillen, van welke aard dan ook.

9.4

Opdrachtgever vrijwaart Ik Ben Aanwezig van alle aansprakelijkheid bij het organiseren van een (online) evenement dat een kansspel (bv. Bingo of een Loterij) bevat waarbij waarvoor gebruik wordt gemaakt van de ticketsoftware van Ik Ben Aanwezig. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het naleven van de Nederlandse wet, zoals deze is voorgeschreven door de Nederlandse Kansspelautoriteit.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1

Opdrachtgever wordt te allen tijde geacht te handelen in het kader van diens beroep of bedrijf.

10.2

De aansprakelijkheid van Ik Ben Aanwezig voor (directe) schade aan de zijde van Opdrachtgever is, ongeacht de rechtsgrond waarop de vordering wordt gebaseerd, te allen tijde beperkt tot ten hoogste de verzekeringsdekking, althans tot ten hoogste het factuurbedrag dat Ik Ben Aanwezig bij Opdrachtgever voor het betreffende evenement in rekening heeft gebracht indien om welke reden dan ook de schade niet door enige verzekering aan de zijde van Ik Ben Aanwezig wordt gedekt.

10.3

Iedere aansprakelijkheid van Ik Ben Aanwezig is uitgesloten voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfsschade (stagnering productie, winstderving, etc.), andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. Ook in geval van overmacht is Ik Ben Aanwezig nimmer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen harerzijds en de schadelijke gevolgen daarvan.

10.4

Ik Ben Aanwezig is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook, wegens een verlies van de beschikkingsmacht over de gelden die Ik Ben Aanwezig ontvangt of behoort te ontvangen van Mollie, tenzij enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.

10.5

Ik Ben Aanwezig is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van storingen of onderhoud van door haar gebruikte computers c.q. (elektronische) systemen.

10.6

Ik Ben Aanwezig is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van door Gebruikers of derden vervalste Tickets dan wel andersoortig misbruik- of onrechtmatig gebruik van Tickets door Gebruikers of derden.

10.7

Bovengenoemd aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mede bedongen ten behoeve van de door Ik Ben Aanwezig ingeschakelde derden, die op deze aansprakelijkheidsbeperking derhalve een beroep kunnen doen.

Artikel 11 - Overmacht

11.1

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden en/of factoren, buiten de wil van Ik Ben Aanwezig ontstaan en redelijkerwijs niet aan haar toe te rekenen, waardoor van haar in redelijkheid niet kan worden gevergd de Overeenkomst (nog verder) na te komen.

11.2

Als overmacht geldt in ieder geval tenietgaan op welke wijze dan ook van door Ik Ben Aanwezig gebruikte servers, back-ups en andere apparatuur, storingen in telefoon- en internetverkeer, belemmerende maatregelen van overheidswege, beslaglegging, uitval van elektriciteit, computerstoringen, werkstakingen, bijzondere ongevallen en voorts iedere omstandigheid en/of factor, welke Ik Ben Aanwezig redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed heeft kunnen uitoefenen.

11.3

Naast het hiervoor in artikel 10 gestelde ten aanzien van de aansprakelijkheid is Ik Ben Aanwezig in geval van overmacht gerechtigd haar verplichtingen op te schorten danwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Zij is in dat geval slechts gehouden om medewerking te verlenen aan het ongedaan maken van de eventueel reeds verrichte prestaties en nimmer aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van Opdrachtgever.

Artikel 12 - Opschorting en ontbinding, einde van de Overeenkomst

12.1

Ik Ben Aanwezig is bevoegd de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten althans de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail buitengerechtelijk te ontbinden indien aan Opdrachtgever voorlopige surséance van betaling is verleend danwel Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard althans er aanwijzingen bestaan dat een dergelijke situatie aanstaande is. Gemelde bevoegdheid bestaat eveneens in geval van beslaglegging of indien Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn of haar vermogen mocht verliezen. Ik Ben Aanwezig zal in deze gevallen nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade.

12.2

Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van partijen om de uitvoering van zijn of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten althans de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en aanspraak te maken op schadevergoeding, indien de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn of haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden en deze tekortkoming ernstig genoeg is om een ontbinding te rechtvaardigen. Onder een dergelijk ernstige tekortkoming valt in ieder geval, doch niet uitsluitend, het gebruikmaken van de Ticketshop door Opdrachtgever voor een ander doel dan waarvoor Ik Ben Aanwezig de Ticketshop ter beschikking heeft gesteld, alsmede het door of namens Opdrachtgever aanbrengen van ongeoorloofde wijzigingen in de Ticketshop, alsmede indien Opdrachtgever de Ticketshop direct of indirect gebruikt om overeenkomsten te sluiten met Gebruikers die door inhoud of strekking in strijd zijn met de wet, de goede zeden of openbare orde, en/of overeenkomsten die door inhoud of strekking als aanstootgevend of frauduleus kunnen worden gekwalificeerd, hetgeen bij uitsluiting ter beoordeling voorligt aan Ik Ben Aanwezig. Ook het inroepen van deze buitengerechtelijke ontbinding dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

12.3

In geval van tussentijdse ontbinding van de Overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring van Ik Ben Aanwezig als in de artikelen 12.1 en 12.2 bedoeld, heeft Ik Ben Aanwezig in ieder geval, onverminderd de aanspraken van Ik Ben Aanwezig op dan al verschenen maar onbetaald gebleven betalingsverplichtingen van Opdrachtgever, aanspraak op vergoeding van de alsdan door haar geleden schade.

Artikel 13 - Diversen

13.1

Voor zover Opdrachtgever ondanks het in artikel 10 bepaalde als een natuurlijk persoon dient te worden aangemerkt, geeft Opdrachtgever hierbij aan Ik Ben Aanwezig toestemming om zijn persoonsgegevens in een bestand, als bedoeld in artikel 1 sub Wet bescherming persoonsgegevens, op te (laten) nemen en te (laten) verwerken.

13.2

Indien twee of meer personen samen Opdrachtgever zijn of door welke oorzaak dan ook (erfopvolging of anderszins) worden, is elk van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor alle door Opdrachtgever verschuldigde prestaties en hebben de Opdrachtgevers gezamenlijk één vorderingsrecht jegens Ik Ben Aanwezig voor alle door Ik Ben Aanwezig verschuldigde prestaties.

13.3

Opdrachtgever verbindt zich om Ik Ben Aanwezig onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op Opdrachtgevers roerende of onroerende zaken of op de aan hem verhuurde roerende zaken of enig deel daarvan. Voorts van zijn aangifte tot zijn faillissement, van zijn faillissement, van zijn aanvrage om surseance van betaling, van zijn verzoek of het door burgemeester en wethouders van zijn woon- of verblijfplaats gedane verzoek om de toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van hem uit te spreken en van zijn voornemen om Nederland metterwoon te verlaten. Ook verbindt Opdrachtgever zich om in de hiervoor bedoelde gevallen de beslagleggende deurwaarder respectievelijk de curator respectievelijk de bewindvoerder onverwijld op de hoogte te stellen van en inzage te geven in de Overeenkomst met Ik Ben Aanwezig.

13.4

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ik Ben Aanwezig rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met Ik Ben Aanwezig aan derden over te dragen.

13.5

Ieder vorderingsrecht en/of verweer jegens Ik Ben Aanwezig verjaart door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan ervan.

13.6

Eventuele rechtsvorderingen dienen zowel door Ik Ben Aanwezig als Opdrachtgever op straffe van verval binnen één jaar na afloop van de Overeenkomst te worden ingesteld.

Artikel 14 - Geschillen: toepasselijk recht en forumkeuze

14.1

Op alle met Ik Ben Aanwezig gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De relatief bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen betreffende deze overeenkomsten en/of deze algemene voorwaarden. Partijen kunnen in onderling overleg besluiten om de burgerlijke rechter te passeren en een andere vorm van geschillenbeslechting (arbitrage of mediation) overeen te komen.

Artikel 15 - Conversie

15.1

Op alle met Ik Ben Aanwezig gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De relatief bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen betreffende deze overeenkomsten en/of deze algemene voorwaarden. Partijen kunnen in onderling overleg besluiten om de burgerlijke rechter te passeren en een andere vorm van geschillenbeslechting (arbitrage of mediation) overeen te komen.