Gebruiksvoorwaarden


Wanneer je tickets koopt bij Ik Ben Aanwezig

Artikel 1 – Definities

Ik Ben Aanwezig: de eenmanszaak Ik Ben Aanwezig (“Ik Ben Aanwezig”) statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Hessenberg 2, 6511 BT te Nijmegen;
Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die onder gebruikmaking van de Ticketshop van Ik Ben Aanwezig een Ticket koopt van Organisator voor een door of namens Organisator georganiseerd Evenement;
Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden voor het doen van aankopen van Tickets door iedere Gebruiker via de Ticketshop van Ik Ben Aanwezig;
Organisator: partij die een Evenement organiseert en tegen betaling toegang verschaft aan Gebruikers;
Evenement: een door Organisator georganiseerd evenement, inclusief maar niet beperkt tot voorstellingen van artistieke aard, muziek- theater- en musicalvoorstellingen, alsmede concerten, een en ander in de ruimste zin van het woord;
Ticketshop: het door Ik Ben Aanwezig ontwikkelde (online) systeem voor de aankoop, behandeling, verwerking en afwikkeling van Tickets, inclusief updates van dit systeem;
Overeenkomst: iedere tussen Organisator en Gebruiker via bemiddeling door Ik Ben Aanwezig gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van Tickets door de Gebruiker via de Ticketshop van Ik Ben Aanwezig alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
Opdracht: de door Organisator gegeven opdracht aan Ik Ben Aanwezig voor de bemiddeling bij de totstandkoming van een Overeenkomst tussen Gebruiker en Organisator;
Algemene Voorwaarden: de op de Opdracht van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Ik Ben Aanwezig, ten aanzien waarvan Gebruiker verklaart deze te hebben ontvangen, gelezen en aanvaard;
Ticket(s): het toegangsbewijs van een door of namens Organisator georganiseerd Evenement dat door Organisator aan Gebruiker via de Ticketshop wordt verkocht;
Partijen: Ik Ben Aanwezig en Gebruiker, ieder afzonderlijk te noemen Partij;
Mollie: de Payment Service Provider (PSP), gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden

2.1
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onvoorwaardelijk en exclusief van toepassing op ieder gebruik van de Ticketshop van Ik Ben Aanwezig door Gebruiker.

2.2
Door het aanvinken in de online bestelprocedure van de Tickets van de toepasselijkheid en aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt Gebruiker dat deze op het gebruik van de Ticketshop door Gebruiker van toepassing zijn. De door Ik Ben Aanwezig terzake opgeslagen data geldt als bewijs daarvan, tenzij Gebruiker tegenbewijs levert.

2.3
Communicatie die elektronisch tussen partijen plaatsvindt wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij de ontvanger daarvan tegenbewijs levert. Indien de communicatie niet is ontvangen door Gebruiker als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen van diens e-mailinbox, komt dat voor risico van Gebruiker.

Artikel 3 – Gebruik van de Ticketshop

3.1
Ik Ben Aanwezig bemiddelt bij de totstandkoming van Overeenkomsten tussen Gebruikers en Organisatoren van Evenementen. Ik Ben Aanwezig handelt enkel als tussenpersoon. De Opdracht van Organisator aan Ik Ben Aanwezig heeft te gelden als overeenkomst van bemiddeling in de zin van artikel 7:425 BW. Deze Gebruiksvoorwaarden hebben dan ook enkel betrekking op het gebruik van de Ticketshop door Gebruiker voor het doen van aankopen van Tickets.

3.2
Ik Ben Aanwezig benadrukt dat Organisator verantwoordelijk is voor de nakoming van diens verplichtingen voortvloeiende uit Overeenkomsten. Alle informatie die Gebruiker over het Evenement heeft of zal ontvangen van Ik Ben Aanwezig is afkomstig van Organisator. Ik Ben Aanwezig bemoeit zich daar niet mee en staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van die informatie.

3.3
Voor het bestellen van Tickets dient Gebruiker de online bestelprocedure te doorlopen via de Ticketshop van Ik Ben Aanwezig. Gebruiker staat in voor de juistheid van de informatie die via deze bestelprocedure wordt verstrekt. De door Gebruiker verstrekte informatie wordt door Ik Ben Aanwezig bewaard met instemming van Gebruiker.

3.4
Gebruiker kan zich voor klachten of vragen over het gebruik van de Ticketshop melden bij Ik Ben Aanwezig. Meer informatie, onder meer over veel gestelde vragen (FAQ), kunt u vinden door de website van Ik Ben Aanwezig, www.ikbenaanwezig.nl, te raadplegen. Ook is daar informatie te vinden over de bereikbaarheid van Ik Ben Aanwezig, inclusief over de bereikbaarheid van de helpdesk.

3.5
Ik Ben Aanwezig benadrukt dat Organisator eigen voorwaarden hanteert, bijvoorbeeld ten aanzien van de toegang tot het Evenement, alsmede te allen tijde aanvullende voorwaarden kan stellen en/of haar voorwaarden kan wijzigen. Ik Ben Aanwezig is niet verantwoordelijk voor de (nadere) voorwaarden van Organisator en wijst in dit verband op het gestelde in artikel 3.1 van deze Gebruiksvoorwaarden. Gebruiker accepteert dat elke aansprakelijkheid jegens Ik Ben Aanwezig die hieruit zou kunnen voortvloeien is uitgesloten, tenzij en voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.

3.6
Aansprakelijkheid van Ik Ben Aanwezig is eveneens uitgesloten indien om wat voor reden dan ook schade is of wordt veroorzaakt bij Gebruiker door onder andere maar niet beperkt tot afgelasting, uitstel, toegangsweigering, slechte (zit)plaatsen en/of een gebrekkige kwaliteit van het betreffende Evenement van Organisator en/of de locatie waar het Evenement wordt gehouden, tenzij en voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens indien om wat voor reden dan ook Organisator daarvoor niet aansprakelijk is en/of voor geclaimde schade geen of onvoldoende verhaal biedt, tenzij en voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.

3.7
Ik Ben Aanwezig benadrukt dat de diensten verleend via de Ticketshop zien op vrijetijdsbesteding als bedoeld in artikel 6:230p sub e BW en dat Gebruiker daarom geen recht heeft de via Ik Ben Aanwezig tot stand gekomen Overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van redenen als bedoeld in artikel 6:230m lid 1 sub k BW. Bovendien benadrukt dat Ik Ben Aanwezig haar diensten direct uitvoert met instemming van Gebruiker zodat op grond daarvan Gebruiker evenmin de mogelijkheid heeft om de via Ik Ben Aanwezig tot stand gekomen Overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van redenen.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1
Gebruiker is telkens het aankoopbedrag van de Tickets verschuldigd en daarnaast een bedrag aan servicekosten en transactiekosten voor de bemiddeling door Ik Ben Aanwezig.

De prijs van voor de bestelde Tickets en de daarop van toepassing zijnde servicekosten en transactiekosten worden voorafgaande aan de bestelling inzichtelijk gemaakt voor Gebruiker. Alle door Ik Ben Aanwezig gehanteerde prijzen zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW).  

4.2
De servicekosten bestaan uit een vast bedrag aan kosten per gekocht Ticket en de transactiekosten uit een vast bedrag aan kosten per order. De geldende tarieven staan vermeld op de website van Ik Ben Aanwezig. Die informatie is indicatief. De tarieven vermeld in de (online) bestelprocedure is bindend voor partijen.

4.3
Gebruiker heeft nimmer recht op terugbetaling door Ik Ben Aanwezig van de aankoopsom van de Tickets en/of de daarop van toepassing zijnde servicekosten en transactiekosten. Gebruiker en/of Organisator is de servicekosten en transactiekosten te allen tijde verschuldigd aan Ik Ben Aanwezig, zoals bijvoorbeeld tevens indien om wat voor reden dan ook het Evenement geen doorgang vindt.

4.4
Indien Organisator in bepaalde gevallen besluit tot terugbetalingen exclusief de servicekosten en/of transactiekosten niet terugbetaalt aan Gebruiker, geeft dat Gebruiker mede indachtig het bepaalde in artikel 3.1. van deze Gebruiksvoorwaarden geen enkele aanspraak op terugbetaling van die servicekosten en/of transactiekosten door Ik Ben Aanwezig. Indien en voor zover Ik Ben Aanwezig op basis van met Organisator gemaakte afspraken tot terugbetaling overgaat, brengt Ik Ben Aanwezig op het totaal door Gebruiker overgeboekte bedrag dat op de terugbetaling ziet de servicekosten en transactiekosten in mindering, alsook een vast bedrag aan refund-kosten per terugbetaalde order. De refund-kosten betreft administratiekosten en/of handling fee verbonden aan de terugbetaling en Gebruiker stemt bij voorbaat in met die refund-kosten. Het geldende tarief van de refund-kosten per order betreft €1,- (zegge: één euro). Die informatie is indicatief en bindt Ik Ben Aanwezig op geen enkele wijze. Ik Ben Aanwezig heeft er recht op om een ander, hoger tarief te hanteren indien dat in de gegeven omstandigheden billijk is. Indien Organisator besluit zelf tot terugbetaling over te gaan, is Ik Ben Aanwezig op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (administratie)kosten die Organisator in mindering brengt op het terug te betalen bedrag. Het is Gebruiker bekend dat Organisator zich op dit punt (mogelijk) beroept op haar eigen voorwaarden.

Artikel 5 – Storingen en gebruik van Ticketshop

5.1
Gebruiker aanvaardt dat de Ticketshop als online dienst niet te allen tijde beschikbaar zal zijn, maar door toedoen van externe omstandigheden zoals storingen in het internetverkeer of een virus, of door toedoen van interne omstandigheden zoals onderhoud aan of updaten van de Ticketshop niet beschikbaar is voor Gebruiker.

5.2
Op geen enkele wijze is Ik Ben Aanwezig aansprakelijk jegens Gebruiker indien om wat voor reden dan ook de Ticketshop (tijdelijk) onbereikbaar is, ook indien de onbereikbaarheid het gevolg is van een zonder vooraankondiging genomen beslissing van Ik Ben Aanwezig.

5.3
Gebruiker garandeert geen misbruik te maken van de Ticketshop van Ik Ben Aanwezig en meer specifiek dat daarbij enkel persoonlijk gebruik van zal worden gemaakt en derhalve niet met behulp van bots, spiders of andere daaraan verwante methodes. Gebruiker is niet gerechtigd om al dan niet met behulp van apps of andere (computer)technologieën de data verzameld via en/of gegenereerd met de Ticketshop te observeren, kopiëren en/of te verspreiden. Het is Gebruiker evenmin toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Ik Ben Aanwezig en/of Organisator (reclame)uitingen te maken van de Ticketshop en/of de Evenementen waarvoor via de Ticketshop Tickets kunnen worden aangeschaft.    

Artikel 6 – IE-rechten

6.1
Alle intellectuele eigendomsrechten van de Ticketshop, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, films, logo’s en/of licentierechten, blijven eigendom van Ik Ben Aanwezig en/of de betreffende rechthebbende van die IE-rechten.

6.2
In geen geval bestaat de intentie vanuit Ik Ben Aanwezig om IE-rechten over te dragen aan Gebruiker. Gebruiker garandeert Ik Ben Aanwezig geen gebruik van die IE-rechten te maken, behoudens voor zover noodzakelijk voor een normaal gebruik van de Ticketshop. Inbreuk op de IE-rechten maken en/of misbruik daarvan maken is onrechtmatig jegens Ik Ben Aanwezig. 

Artikel 7 – Privacy- en persoonsgegevens

7.1
De privacy- en persoonsgegevens die Gebruiker aan Ik Ben Aanwezig zullen worden verstrekt, zullen door Ik Ben Aanwezig conform haar privacy statement en binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de per medio 2018 van kracht wordende Algemene Verordening Gegevensbescherming worden aangewend en/of verwerkt. Gebruiker staat toe dat deze gegevens worden opgeslagen en/of verwerkt in een bestand en/of gedeeld met de Organisator met wie Gebruiker een Overeenkomst sluit, welke toestemming uitdrukkelijk is bevestigd door Gebruiker in de online bestelprocedure.

7.2
Ik Ben Aanwezig verwijst voor haar privacy statement naar haar website www.ikbenaanwezig.nl waarop deze integraal staat vermeld.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en conversie

8.1

Op de bemiddelingsovereenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid danwel het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling voor wat betreft de inhoud en de strekking in elk geval een zoveel als mogelijk overeenkomstige doch minder verstrekkende betekenis toe, zodat op deze bepaling desondanks een beroep kan worden gedaan.